เมื่อเข้าระบบแล้วให้กรอกข้อมูลตามความจริง แล้วเลือกวันเวลาที่จะมาสมัคร

คลิก แจ้งความจำนง ระบบจะออกเลขที่ ลำดับการแจ้งความจำนง(สำคัญ)

ให้นำเลข ลำดับที่ได้จากระบบ ไปเขียนในใบสมัคร (ไม่เขียนจะสมัครไม่ได้)

เขียนใบสมัครให้ครบถ้วน และมาสมัครตาม วัน เวลา ที่ได้แจ้งความจำนงไว้

นักเรียนต้องนำหลักฐานมาสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนศึกษานารี

...............................................................................