โรงเรียนศึกษานารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ตรวจผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา2563
--------------------------------------------------------------------------------------------------
กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก