โรงเรียนศึกษานารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ระบบจัดพิมพ์ใบชำระเงินโครงการ IE เฉพาะ ม.3
--------------------------------------------------------------------------------------------------
กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของนักเรียน