โรงเรียนศึกษานารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ระบบสมัครโครงการ ศึกษานารี Pre ม.1 ปีการศึกษา 2561
 
 
กำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ตามตารางด้านล่างนี้ (เลื่อนจาก 13 ม.ค. 2562)
เวลา
วิชาที่สอบ
09.00 - 09.45
คณิตศาสตร์
09.45 - 10.30
วิทยาศาสตร์
10.30 - 11.00
ภาษาไทย
11.00 - 11.30
สังคมศึกษา
11.30 - 12.00
ภาษาอังกฤษ
   
แจก ปากกา ตินสอ ยางลบ กบเหลาดินสอ อาหารว่าง น้ำดื่ม คนละ 1 ชุด สำหรับผู้เข้าสอบ