คำชี้แจง การแจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนศึกษานารี 1. เมื่อเข้าระบบแล้วให้กรอกข้อมูลตามความจริง แล้วเลือกวันเวลาที่จะมาสมัคร
2. คลิก แจ้งความจำนง ระบบจะออกเลขที่ ลำดับการแจ้งความจำนง(สำคัญ)
3. ให้นำเลข ลำดับที่ได้จากข้อ2 ไปเขียนที่มุมบนด้านซ้ายของใบสมัคร
4. เขียนใบสมัครให้ครบถ้วน และมาสมัครตาม วัน เวลา ที่ได้แจ้งความจำนงไว้
5. นักเรียนต้องนำหลักฐานมาสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนศึกษานารี
6. ดาวน์โหลดใบสมัครไม่ได้ ให้มารับที่โรงเรียน ดาวน์โหลดใบสมัครมาเขียน  ม.1   ม.4