ประกาศรับสมัครห้องเรียนพิเศษ  ม.1(EP)   ม.1(AP)   ม.4(AP)
คำชี้แจง การแจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนศึกษานารี 1. เมื่อเข้าระบบแล้วให้กรอกข้อมูลตามความจริง แล้วเลือกวันเวลาที่จะมาสมัคร
2. คลิก แจ้งความจำนง ระบบจะออกเลขที่ ลำดับการแจ้งความจำนง(สำคัญ)
3. ให้นำเลข ลำดับที่ได้จากข้อ2 ไปเขียนที่มุมบนด้านซ้ายของใบสมัคร
4. เขียนใบสมัครให้ครบถ้วน และมาสมัครตาม วัน เวลา ที่ได้แจ้งความจำนงไว้
5. นักเรียนต้องนำหลักฐานมาสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนศึกษานารี
6. ดาวน์โหลดใบสมัครไม่ได้ ให้มารับที่โรงเรียน ดาวน์โหลดใบสมัครมาเขียน  ม.1   ม.4