โรงเรียนศึกษานารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ตรวจผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ(เฉพาะวิชาพื้นฐาน) และผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
(ข้อมูลประกอบการพิจารณาเข้าเรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก